Nieuws

Wat heeft FairWork bereikt in 2018?

vrouw gooit vuilniszak in vuilnisbak

Een samenvatting van de resultaten uit het jaarverslag van FairWork over 2018.

Preventie, signalering en ondersteuning

FairWork voerde in 2018 verschillende projecten op het gebied van preventie, signalering en ondersteuning. Het perspectief van slachtoffers van arbeidsuitbuiting staat daarin altijd centraal.

In 2018 hebben 449 mensen individueel advies van FairWork ontvangen. Deze melders hadden 954 collega’s die in eenzelfde situatie zaten. Bij 37% van deze melders was sprake van één of meer signalen van mensenhandel. Zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere instanties, bijvoorbeeld voor arbeidsrechtelijk advies.

Bij FairWork waren in 2018 in totaal 56 vrijwilligers actief, via hen konden we in 15 talen mogelijke slachtoffers bereiken. Door middel van online campagnes hebben we ruim 700.000 migranten voorzien van informatie over arbeidsrechten in Nederland.

Bewustwording

FairWork zet zich in om Nederland bewust te maken van het feit dat er – soms vlak onder onze ogen – mensen uitgebuit worden. Om slachtoffers zichtbaar te maken in de samenleving, deelt FairWork hun verhalen over moderne slavernij in Nederland. Ook delen we onze inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen. Dit is belangrijk met het oog op beleidsbeïnvloeding en de profilering van FairWork.

In 2018 verschenen 40 artikelen over ons werk in landelijke en regionale dagbladen en tijdschriften. Daarnaast gaven we 9 interviews over ons thema op landelijke tv en radio. We bereikten hiermee ruim 11 miljoen mensen. Samen zorgde deze groeiende aandacht voor een mediawaarde van ruim € 404.000 (dit is het bedrag dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben).

Op de sociale media is de achterban van FairWork flink toegenomen: op Facebook groeiden we onstuimig door naar 5.006 volgers, ook op Twitter (2.178) en LinkedIn (644) groeiden we. Het aantal leden van de nieuwsbrief steeg in 2018 naar 1.609.

Beleidsbeinvloeding

Vanuit de praktische informatievoorziening en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel identificeert FairWork regelmatig knelpunten. Deze worden zoveel mogelijk direct gedeeld met samenwerkingspartners en beleidsmakers. FairWork heeft goede contacten met onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Buitenlandse zaken en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Dit is een zeer directe vorm van beleidsbeïnvloeding.

Daarnaast neemt FairWork deel aan diverse overleggen, zowel op nationaal als internationaal niveau, waarin beleidsbeïnvloeding een van de speerpunten is. In 2018 werkten we aan verschillende thema’s: compensatie, ernstig benadeelden, drempels bij het melden van misstanden, seksuele intimidatie en de positie van au pairs en Roemeense arbeidsmigranten.

Deskundigheidsbevordering

De FairWork Academie is het trainingsbureau van FairWork. De Academie verzorgt trainingen over de signalering van mensenhandel, de omgang met (mogelijke) slachtoffers, actuele trends en preventie. Ook adviseren we over belangrijke voorwaarden voor daadwerkelijke bestrijding van arbeidsuitbuiting, zoals een effectieve meldroute, en over strategieën als cultural mediation. Onze trainingen zijn gericht op professionals die tijdens hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, medewerkers van opsporingsdiensten en hulpverleners.

In 2018 heeft de FairWork Academie 62 trainingen, workshops en train-de-trainers verzorgd. In totaal hebben we daarmee naar schatting 550 professionals bereikt en enkele tientallen vrijwilligers van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld migrantenorganisaties en Vluchtelingenwerk)

Lees het volledige FairWork jaarverslag 2018

Bekijk ook: Jaarrekening 2018 FairWork

Lees ook: Wie klopten aan bij FairWork in 2018?