Home > Pers > Persberichten > Religieuze lacune in hulpverlening gericht op slachtoffers van mensenhandel

Religieuze lacune in hulpverlening gericht op slachtoffers van mensenhandel

14 juni 2015 - 09:00

Amsterdam, 14 juni 2015 - Stichting FairWork publiceert morgen het rapport De Religieuze Lacune. Het rapport schetst een lacune in de kennis van Nederlandse professionele, seculiere hulpverleners over Afrikaanse religieuze tradities, praktijken en ideeën. In het rapport wordt de achterliggende problematiek in kaart gebracht: die van een zekere kloof tussen de Afrikaanse culturele wereld en de westers-Europese maatschappij.

Stereotypen

De stereotiepe beeldvorming onder professionele hulpverleners speelt een centrale rol: deze is begrijpelijk, maar bewijst de lacune, en versterkt deze.

De verschillen tussen de diverse institutionele contexten waarmee de slachtoffers van mensenhandel te maken krijgen, maken de spanningen in het contact complexer, waardoor de kloof groter wordt.

Religieuze hulpverlening

De religieuze hulpverlening is echter beslist niet op voorhand succesvoller. De lacune treedt hier minder naar voren, maar is niet afwezig. De religieuze hulpverlening die is geanalyseerd, heeft de neiging zich op een moreel superieure positie te stellen ten opzichte van andere hulpverleningskanalen. Dit kan een ongewenst sociaal-cultureel isolement teweeg brengen voor de slachtoffers van mensenhandel. De religieuze lacune wordt hier dus gespiegeld in een seculiere lacune.

Tegelijkertijd worden in de religieuze hulpverlening nieuwe en onverwachte bruggen geslagen tussen een traditioneel-religieus en een modern-seculier mens- en wereldbeeld, zoals bijvoorbeeld in deliverance-praktijken.

Aanbevelingen

In het rapport worden aanbevelingen geformuleerd, die bedoeld zijn om verder met het werkveld te worden besproken en ontwikkeld:

  • De hulpverlening roept om meer kennis, zowel inhoudelijk als praktisch.
  • Bewust worden van stereotypen is essentieel, wil de hulpverlening de religieuze lacune in haar werk te boven komen.
  • Hulpverlening, migratiedienst en politie én de religieuze hulpverlening zouden meer in open contact met elkaar moeten staan, met het oogmerk ervaringen te delen en van elkaar te leren; en in een volgende stap ook daadwerkelijk moeten samenwerken.

Achtergrond

FairWork nam in 2011 het initiatief tot het project Cultureel-religieuze referentiekaders van slachtoffers van mensenhandel. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door RC Maagdenhuis (http://www.maagdenhuis.nl/) en de Commissie PIN (http://www.knr.nl/pin/). Het Afrika-Studiecentrum van de Universiteit Leiden (http://www.ascleiden.nl/) (ASC) en de Universiteit voor Humanistiek Utrecht (http://www.uvh.nl) (UvH) werden benaderd om hun expertise in te zetten in dit project.

 

Het rapport De Religieuze Lacune is een onderdeel van dit project. Het rapport bestaat uit een samenvatting van literatuuronderzoek en empirische uitkomsten, verkregen op basis van interviews met professionele en religieuze hulpverleners. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn door prof. dr. Rijk van Dijk en dr. Laurens ten Kate geplaatst in het kader van de uitgebreide kennis van UvH en ASC over deze terreinen. Het project bestaat verder uit diverse activiteiten van FairWork waarin uitwisseling tot stand kwam tussen wetenschappelijk onderzoek en het werkveld van Nederlandse professionals in de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.