Als je contact opneemt met FairWork voor hulp en ondersteuning, verwerken we jouw gegevens. FairWork gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Om je hierover de informeren, staan hieronder de belangrijkste punten uit ons privacybeleid genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt FairWork?

Als je contact opneemt met FairWork, kan het zijn dat je daarbij privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verstrekt. Te denken valt aan (een combinatie van):

  • je naam;
  • je (e-mail)adres;
  • je telefoonnummer;
  • de inhoud van je klacht of vraag;
  • de gegevens die in documenten staan die je aan FairWork stuurt.

Je hebt FairWork waarschijnlijk benaderd voor:

  • het stellen van een vraag over je arbeidssituatie, zodat FairWork antwoord kan geven of je kan doorverwijzen;
  • het melden van een klacht over je arbeidssituatie zodat FairWork samen met je kan kijken wat er met je klacht gedaan kan worden.

FairWork verwerkt jouw gegevens voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven; op basis hiervan kunnen we je ondersteunen en voorzien van informatie en advies. Als we je doorverwijzen, vragen we toestemming je gegevens te delen met anderen.

Ook verzamelt FairWork je gegevens voor statistische doeleinden en deelt ze voor ditzelfde doel met betrouwbare derden; allemaal geanonimiseerd.

Hoe lang bewaart FairWork mijn gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de afhandeling en het eventueel volgen van je klacht.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt je verzoek kenbaar maken per e-mail (info@fairwork.nu). FairWork verwerkt je verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Wanneer FairWork volgens jou toch onzorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, dan horen we dat uiteraard graag eerst zelf, zodat we actie kunnen ondernemen. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.