Mga mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga nagtatrabaho sa Netherlands

Alam po ba ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang manggagawa sa Netherlands?

Ito po ang ilang mahahalagang tanong para matiyak ang inyong kalagayan:

 • May nag-alok ba sa inyong magtrabaho sa Netherlands?
 • Hindi ba naaayon sa ipinangako sa inyo ang trabahong ito?
 • Kinuha ba ng travel agent o ng amo ninyo ang inyong passport?
 • May dapat ba kayong bayaran na malaking utang para kayo makauwi ng bansa?
 • Hindi ba kayo sinasahuran? o Hindi ba sapat ang sahod niyo?
 • Hindi ba kayo pinapayagang magpatingin sa duktor kapag kayo ay may karamdaman?
 • Napipilitan lang ba kayong magtrabaho dahil may banta sa inyo o sa mga kamag-anak mo?
 • Mapanganib ba at masama sa kalusugan mo ang inyong trabaho?
 • Wala ba kayong kalayaang gumalaw, pumunta o lumahok sa mga aktibidad ayon sa inyong kagustuhan?
 • Ginigipit o tinatakot ba kayo dahil kayo ay ilegal?
 • Kung ang ilan sa mga katanungang ito ay naaayon sa inyong kalagayan, kayo po ay biktima ng labis na pangaabuso. Ayon sa Batas ng Netherlands, kayo po ay may karapatan sa proteksyon at legal assistance kahit kayo ay walang papel.

Tumawag lang po sa Fairwork para sa karagdagang mga impormasyon. Ang FairWork ay isang independent non-government organization na nagbibigay ng libreng tulong sa mga taong inaabuso. Lahat ng inyong ilalathala ay strictly confidential. Lilitisin ang lahat ng mga kaso ng may pakundangan sa seguridad ng biktima.

Ang FairWork ay matatawagan sa mga sumusunod: + 31 6 11 95 83 62.

itanong mo ang tanong mo