Bạn có phải là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại? Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước khi liên hệ với chúng tôi – câu hỏi của bạn không được liệt kê phải không? Vui lòng liên hệ với FairWork qua biểu mẫu liên hệ. Chúng tôi sẽ trả lời tin nhắn của bạn trong vòng một tuần. NB! Chúng tôi không làm việc 24 giờ một ngày và nếu bạn muốn đến văn phòng của chúng tôi, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt lịch hẹn với ai đó trong nhóm FairWork.

    Đặt câu hỏi của bạn


    Để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong trường hợp của mình, chúng tôi phải đăng ký dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giữ liên lạc với bạn và xử lý vấn đề của bạn. Dữ liệu (cá nhân) mà chúng tôi lưu là tên, ngày sinh, quốc gia xuất xứ, tình hình việc làm (và khiếu nại của bạn) và chi tiết liên hệ (có thể là địa chỉ email và/hoặc số điện thoại). Bạn giữ quyền đối với dữ liệu của mình , chẳng hạn như quyền rút lại sự đồng ý của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quyền này và cách thực hiện chúng tại đây.