Werkwijze

De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, verzorgt trainingen voor ambtenaren, hulpverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. 

Hoe werken wij?

Romaike Zuidema en Karin Burgerhout (FairWork Academie)

'Wat gaan deelnemers na deze training anders doen?'

 

Deze vraag stellen wij als eerste aan onze opdrachtgevers. Pas als je weet wat je veranderd wilt zien, kun je beginnen met het ontwerpen van een training.

 

Onze trainingen zijn praktisch. We gaan aan de slag met stappenplannen, beeldmateriaal en vaak met een acteur. Praktijkcasussen staan centraal in onze trainingen.

 

Wij werken met twee vaste trainers. Afhankelijk van de trainingsvraag werken we samen met ketenpartners zoals CoMenshaInspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld Misdaad Anoniem en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's).

 

Focus op professionele rol

De werkpraktijk van de deelnemers staat centraal in onze trainingen over mensenhandel. We weten namelijk dat mensen pas echt iets leren als het aansluit bij hun dagelijkse verantwoordelijkheden. In de intake vragen we door op de werkpraktijk. Dit is nodig om een training op maat te maken.

Vaardigheden

E-learning mensenhandel

Wil je dat toezichthouders signalen van mensenhandel oppakken, én daadwerkelijk doorgeven? Dan is het slim aan de slag te gaan met praktijksituaties waarin je oefent.

Het gaat dus niet alleen om weten wát de signalen zijn (kennis), maar ook om vaardigheden. Hoe ga je het gesprek aan? Wat vraag je wél? Wij leren mensen zelf een inschatting te maken van de ernst van de situatie: wel of niet melden?

Meer dan een voorlichting

Trainen is een vak. De FairWork Academie streeft naar de juiste balans tussen werken aan kennis, attitude en vaardigheden. Zo zorgen we dat deelnemers ná de training echt iets anders gaan doen dan daarvoor. Samen met de opdrachtgever kiezen we zorgvuldig of we komen voor een voorlichting of een training over mensenhandel.

 

Een voorlichting heeft een ander doel dan een training. Voorlichting is vaak gericht op bewustwording (mensenhandel kan ook bij jou om de hoek voorkomen), informeren en kennisdelen.

 

Een vaardigheidstraining is een logische vervolgstap op een bewustwordingsbijeenkomst.

Overzicht trainingen mensenhandel

ontwikkeling.jpg

Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor gemeenten en voor andere professionals die in hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.

juridisch.jpg

Geworteld in de praktijk

FairWork ondersteunt dagelijks slachtoffers van uitbuiting.

De trainers van FairWork combineren de vaardigheden van een all-round communicatietrainer met deze specifieke kennis en ervaring op het terrein van mensenhandel.

Onze trainingen zijn dus geworteld in de actuele praktijk.

CRKBO Instelling

De FairWork Academie is geregistreerd in het CRKBO Register Instellingen.